:

:


:

/ /

: 2013-01-31
: 3
: 26
Untitled 1

������� ������� :

 

����� :���� ���� ��� ����� ������ .

 

������� :6/12/1962� .

 

���� ������� :���� �������� ���� ��� ���� ��� ����� ������ ������� ������� �� ������� ��� � ��� ���� ��� ��� ������ ������ ���� ���� ( ����� ������ �� ���� ���� ��� ����� ) .

 

������ ���������� :������ ��� ����� ���� .

 

�������� :- ���� ��� ��������� ������� �� ����� ���������� ��� 1986� .

 

 - ���� ��� ����� ����� ������� �� ���� ������ ���������� ��� 1426�� .

 

 - ���� ��� ����� ����� �������� (�������� �����) �� ���� ������ ���������� ��� 1430�� .

 

 

������� ���� ��� ��� :

 

1- ���� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� �� ��� (1982-1989�).

 

2 - ���� ���� �� ������� ������� ������ ������ ������ ������� (1410�� ���� ���� ) .

 

3 - ���� ����� ���� ����� - �� ���� ����� -������ (1411 - 1417��) .

 

4 - ���� ���� ��� ���� ������� - �� ������ ������ ������ (��� ��� 1417�� ���� ����) .

 

5 - ���� ���� ���� ������� ������� �� ����� ������ ������� ������� : (1412- 1414��) .

 

6 - ���� ���� ���� �� ����� ���� �������� ������� ������� : (1415 � 1418�� ) .

 

7 - ���� ���� ���� �� ����� ����� ������� ������� (1418 � 1422�� ) .

 

8 - ����� ����� ����� �� ���� ����� ����� ������ ������ ������� . ���� ���� .

 

9 - ��� ���� ������� �������� �������� �� ������ ������ ����� �� ��� ������ ������� ������ ������ ( �� ����� ������ ) .

 

10 - ���� ��� ��� ( ��� ����� ) �� ���� ������� ������� ������ ������ ������ ������� .

�������� :

 

1 - ����� ������ ��� �� ���� �� ���� �������� .

 

2 - ����� ������ ��� �� ���� �� ���� ���� ����� .

 

3 - ����� ������ ��� �� ���� .

 

4 - ����� ������ ������ ���� .

 

5 - ����� ��������� ����� �� ���� �������� .

 

 

 

������� ���� �� ������� ���� �� ���� �������� :

 

1 - (1402 - 1409) �� ��� ����� ������ ���������� .

 

2 - 1410 �� ���� ������ ��� �������� ������� .

 

3 - 1411 ���� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ��������� �� ������� ����� ����� ���� ������ ����� .

 

4 - (1412 - 1413) ���� ����� ��� ������ ����� ������ ����� ������� .

 

5 - 1414 ���� ������ ��� ������ ������� .

 

6 - 1415 ���� �� ������ ������� .

 

7 - 1416 �� ������ ����� ������� �� ���� �������� ���� ����� ������ �������� �� ��� ������ .

 

8 - (1417- 1430) �� ���� ��� ���� ������� ��� ������ ������ ������ .

 

 

��������� ��������� :

 

1 - (42) ���� �� ������ ����� ����� �� ���� �� ����� ����� ������� ��� ���� ����� ������ .

 

2 - ��� ���� �� ������ ���� ������ ��� ���� ����� ������� (1426 - 1427) .

 

3 - ��� ����� ������ ���� ������ (1428 - 1429) .

 

4 - ��� �������� �� ������ (���� �� ���� ������) ������ ������ ������ � ������ ��� ������ ������ .

 

5 - ��� �������� �� ������ ( ����� ������� ) �� ����� ������ ������ .

 

6 - ������� �� ���� ������ �������� �� ������ �� ����� �� ���� ���� . 

 

7 - ������� �� ���� ����� �������� �� ����� �� ������ .

 

 

����� :

 

� - ����� ������ ������� ������� �� ����� :

 

1 - ����� ���� ����� (������) - ���� ���� ����� .

 

2 - ����� ������� ��� ����� - ���� ���� ����� .

 

3 - ����� ���� ��� - ���� ���� ����� .

 

4 - ����� ��� ������ ��� ����� - ���� ���� ����� .

 

5 - ����� ���� ��� ����� - ���� ���� ����� .

 

� - ����� ���������� :

 

1 - ����� ���� ������� .

 

2 - ����� ���� ����� (������ ������ ����) .

 

3 - ����� ��� ������ ���� ����� .

 

�� - ����� ������ :

 

1 - ����� ���� ����� ������ - ���� ���� .

 

2 - ����� ������� ����� ���� ���� - ���� ���� . 

 

3 - ����� ��� ���� �� ���� ������ - ���� ���� .

 

4 - ����� ���� ��� ������ ��� ���� - ���� ���� .

 

5 - ����� ��� �������� - ���� ���� .

 

6 - ����� ����� ��� ������ ������ - ���� ���� .

�������� �� �� ������� :

 

����� ���� ������ - ���� ���� - (����� ��� �� ���� �������� - ��� �� ��� ������ ��� ��� ������� ) .

 

����� ������� ����� ���� - ���� ���� - (����� ��� ���� ������� �� ��� ���� ����� ) .

 

����� ���� ��� ������ ��� ���� - ���� ���� - (����� ������ ���� �� ���� �������� ) .

 

����� ��� ������ - ���� ���� - (����� ��� �� ���� ������ �� ���� �������� ) .

 

����� ����� �� ��� ������ ������ - ���� ���� - (�������� ����� �� ���� ��������) .


�����������
���� ���� ������ �� ����� (���� �������)
������
��������
������
������ ��������������
���������� ����

����� ������ ������ 8 ������

���� ����� ��� 766 �� :
11-Nov-2013 ������ : 07:38

��������
��� �������� : 141
��� �������� : 5113
��� �������� : 237

���� ������ ������ �� : ���� ������ �� ����� � 2024
����� �������� ������� �������� � 2009